Προκήρυξη θέσης για το κάμπινγκ Ιερισσός

Η ΑΞ.Τ.Α.Σ.Α Δ. ΑΕ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, Διοικητικός ΔΕ για 4 μήνες, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δημοτικού Camping Ιερισσού, που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας ή Πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων ή Οικονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή Υπαλλήλων Λογιστηρίου, ή Υπαλλήλων Διοίκησης, ή Εμπορικών Επιχειρήσεων, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Τίτλος πιστοποίησης καλή γνώσης Αγγλικής γλώσσας
Τίτλος πιστοποίησης μέτριας γνώσης Γερμανικής γλώσσας

Ολόκληρη η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου, του ΚΕΠ και της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σταγείρων Ακάνθου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την Δευτέρα 10-05-2010 έως την Τρίτη 18-05-2010, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σταγείρων Ακάνθου.

Παρακάτω μπορείτε να αποθηκεύσετε ολόκληρη την προκήρυξη, καθώς και το έντυπο της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες κ. Μπλε
Τηλ: 23770 21130