Προκηρύξεις Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ1/2011, ΣΟΧ2/2011 και ΣΟΧ3/2011 Δημοτικής Επιχείρησης

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη
« Η Φροντίδα»

Ανακοινώνει

ΣΟΧ1/2011
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννιά (9) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» , που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Μεγάλης Παναγίας, του Παιδικού Σταθμού Νέων Ρόδων και του Παιδικού Σταθμού Ιερισσού, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως φαίνονται στην προκήρυξη παρακάτω.

ΣΟΧ2/2011
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα», που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής για την λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην Ιερισσό και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Στρατώνι και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως φαίνονται στην προκήρυξη παρακάτω.

ΣΟΧ3/2011
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα», που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής για την λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην Ιερισσό και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Στρατώνι και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως φαίνονται στην προκήρυξη παρακάτω.


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρναία Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63074 υπόψη κ. Αριστείδη Μοσχόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2372022988). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι αιτήσεις θα γίνονται από Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011 έως και Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το έντυπο της αίτησης θα πρέπει να τυπωθεί στο ίδιο χαρτί μπρος-πίσω.


Υποβολή ενστάσεων
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ, Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 57001, Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

 

 

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΑΡ.
« Η Φροντίδα»

Άννα Γεωργάκα