Προκήρυξη Δημοπρασίας ΚΑΠΗ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) της παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06
Β) του άρθρου 192 του Ν. 3463/06
Γ) Την υπ’ αριθ. οικ.43254/31.07.2007 (ΦΕΚ τ.Β 1492/17.08.2007) Απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ
Δ) Την υπ’ αριθμ. 119/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» περί αποδοχής δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Δήμο Αριστοτέλη έναντι Δημαρχείου για την λειτουργία ΚΑΠΗ
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κ.Α.Π.Η. στη Δημοτική Κοινότητα Αρναίας.
Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Φορέας
Φορέας που προκήρυξε την δημοπρασία είναι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα»

2. Αντικείμενο δημοπρασίας
Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η επιλογή αναδόχου για τη λειτουργία του καφενείου του Κ.Α.Π.Η. στη Δημοτική Κοινότητα Αρναίας.

3. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» στις 23/1/2012 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 11:00π.μ.και ώρα λήξης 12:00 π.μ.

5. Δικαιολογητικά συμμετοχής
α) Έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά
β) Ποσό εγγύησης συμμετοχής 60 Ευρώ ( 100ευρω Χ 12μήνες Χ5%) . Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα επιστραφεί άτοκα μετά τη λήξη της σύμβασης.

6. Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι μέχρι την 31/12/2014 και θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» στην Αρναία Χαλκιδικής και στο τηλέφωνο 2372022988 (υπεύθυνος κ. Αριστείδης Μοσχόπουλος), στις Δημοτικές Κοινότητες Ιερισσού , Αρναίας και Μεγάλης Παναγίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.
« Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑ