Προκήρυξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ1/2012 Δημοτικής Επιχείρησης Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη
« Η Φροντίδα»

 

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ΄ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργίας εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» , που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής για την λειτουργία του Βοήθεια στο Σπίτι Μεγάλης Παναγίας και της Κοινωνικής Μέριμνας Αρναίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. Πρόκηρυξη παρακάτω).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 9/3/2012 έως 19/3/2012 στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης.