Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ), που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

2 Υπάλληλοι Υποδοχής ΔΕ για 3 μήνες για το Κάμπινγκ

1 Εργάτης-τρια ΥΕ Καθαριότητας για 5 μήνες για το Κάμπινγκ

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου στην Ιερισσό, του ΚΕΠ, της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosaristoteli.gr και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την Κυριακή 24-06-2012 έως και την Τρίτη 03-07-2012, στα γραφεία της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες κ. Μπλε
Τηλ: 23770 21130.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ