Προκήρυξη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για το ΚΕΠ Δήμου Αριστοτέλη

Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Αριστοτέλη (Κωδικός ΚΕΠ : 983) του Νομού Χαλκιδικής
 

Ανακοινώνει


Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩΔ. ΚΕΠ:983), που εδρεύει στο Δήμο Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Διαβάστε και την προκήρυξη παρακάτω: