Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΜΕ 1/2012


Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩΔ. ΚΕΠ:983), που εδρεύει στο Δήμο Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες: