Προκήρυξη Σύμβασης Μελέτης Πολεοδόμησης Παραλίας Καλυβίων Δήμου Αριστοτέλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18


ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αριστοτέλη,
Διεύθυνση: Αγ. Όρους 2, Δημαρχείο, ΤΚ 63075, Ιερισσός, Χαλκιδική, Ελλάδα,
Σημεία επαφής 1) Δήμος Αριστοτέλη, Τηλέφωνο: 23773-50000, 2372350116,
Fax: 23770-22414, 23720-50116
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Προαναφερόμενο σημείο επαφής 1
Τεχνικές προδιαγραφές & συμπληρωματικά έγγραφα από: Προαναφερόμενο σημείο επαφής 1
Προσφορές αποστέλλονται: Προαναφερόμενο σημείο επαφής 1

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο τίτλος της μελέτης είναι
«Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε.2 παραθεριστικής κατοικίας του οικισμού Παραλίας Καλυβίων του Δήμου Αριστοτέλη, όπως προβλέπεται από το Γ.Π.Σ. Δήμου Αρναίας Νομού Χαλκιδικής»
και ο τόπος της παροχής εντοπίζεται στο Δήμο Αριστοτέλη, Νομού Χαλκιδικής

II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Το αντικείμενο της μελέτης είναι: η σύνταξη Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων, η Πολεοδομική μελέτη και η Μελέτη Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης του οικισμού Ιερισσού, όπως αυτές προβλέπονται από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Αρναίας. Η έκταση της περιοχής μελέτης είναι 585 στρ.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
α) Συνολική: 411.241,66€ χωρίς ΦΠΑ)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης:
β1) κατηγορία 16 Τοπογραφικές και Κτηματογραφικές Μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 202.677,77€
β2) κατηγορία 02 Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 195.489,45€
β3) κατηγορία 20 Γεωλογικές Μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 13.074,44€

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: 16 μήνες

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 8.224,83 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 20562,01 ευρώ (€) (5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τα ανταποδοτικά τέλη – προείσπραξη εισφορών σε χρήμα τα οποία θα καταβληθούν από τους ωφελούμενους Δημότες σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Ν.1828/1989, αρθ.10, παρ 2 Ν.3044/2002, ΚΥΑ 5494/04-02-2004), με κωδικό πίστωσης ΚΑ 40.7413.05 του προϋπολογισμού του 2012.
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.
4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών".

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.2 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:

στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Γ’ ή Δ΄
στην κατηγορία μελέτης 02, πτυχία τάξεων Γ’ ή Δ΄ή Ε΄
στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξεων Α΄ή Β΄

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή
γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής:
Για την κατηγορία μελέτης 16, τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας,
για την κατηγορία μελέτης 02, τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας
για την κατηγορία μελέτης 20 , τουλάχιστον 1 μελετητής 4ετούς εμπειρίας,

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.
Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

ΙΙΙ Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Επίσης, κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του αρθ. 18 της προκήρυξης, οφείλει να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της προκήρυξης(αρθ.20). Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται:
α1) Για την κατηγορία 16 από την εκπόνηση μίας (1) κατ’ ελάχιστον «παρόμοιας μελέτης,» η οποία εκτελέστηκε με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία πενταετία( ) , πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, αξίας μεγαλύτερης ή ίσης του ποσού που αντιστοιχεί στο 100% της προεκτιμώμενης αμοιβής του μελετητικού αντικειμένου της κατηγορίας 16.
Ως «παρόμοιες μελέτες» νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών: Μελέτες κτηματογράφησης, Μελέτες κτηματογράφησης για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου, Μελέτες για την δημιουργία ψηφιακών βάσεων δεδομένων ενεργών τίτλων των Υποθηκοφυλακείων των αστικών κέντρων, πράξεων εφαρμογής, υψομετρικές μελέτες, μελέτες αναδασμών, απαλλοτριώσεων, εργασίες κατάρτισης αμπελουργικού μητρώου, εργασίες κατάρτισης ελαιοκομικού μητρώου (και για τους παρέχοντες υπηρεσίες με έδρα εκτός Ελλάδος να έχουν παράσχει αντίστοιχες υπηρεσίες).
α2) Για την κατηγορία 02 από την εκπόνηση μίας (1) κατ’ ελάχιστον «παρόμοιας μελέτης», η οποία εκτελέστηκε με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία πενταετία, πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, αξίας μεγαλύτερης ή ίσης του ποσού που αντιστοιχεί στο 100% της προεκτιμώμενης αμοιβής του μελετητικού αντικειμένου της κατηγορίας 02.
Ως «παρόμοιες μελέτες» νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών: Πολεοδομικές μελέτες επέκτασης α’ η β’ κατοικίας, Πολεοδομικές μελέτης αναθεώρησης, Πολεοδομικές μελέτες ανάπλασης, Πολεοδομικές μελέτες Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), Πολεοδομικές μελέτες ειδικών παραγωγικών χρήσεων.

Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και με τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 18 και ιδίως της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του άρθρου 18 της παρούσας προκήρυξης μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά( ) είτε από έναν μόνο από τους συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία μελέτης.
Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3316/05 οι διαγωνιζόμενοι για να ενισχύσουν την τεχνική τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν αλλά όχι ολόκληρη – π.χ. μέρος της ζητούμενης εμπειρίας ή μέρος του αναγκαίου προσωπικού), μπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν μετέχουν ήδη στο διαγωνισμό και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν με αυτούς δεσμούς συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η δέσμευση αυτή αποδεικνύεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τρίτου (προκειμένου για νομικό πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου για φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση δανεισμού εμπειρίας σε παρόμοιες μελέτες σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 20.1 της παρούσας, οι τρίτοι (επί ποινή αποκλεισμού των διαγωνιζομένων), δεν επιτρέπεται να δανείζουν την εμπειρία τους σε περισσότερους από έναν διαγωνιζόμενους.
Στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού δεν επιτρέπεται διαγωνιζόμενος να είναι παράλληλα και δανειστής σε άλλο διαγωνιζόμενο.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%)
2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 40%)
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 25/09/2012, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 20 ΕΥΡΩ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού που διατίθενται, εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω υπηρεσία και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή μέσω ιδιωτικών εταιρειών κατ΄επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 03/10/2012 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 8 μήνες.


ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι το Δήμο Αριστοτέλη, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
Οι προσφυγές του αρθ.3 του Ν.3886/2010 υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση με οποιονδήποτε τρόπο της πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 10.08.2012.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Κ.Α.Α.

ΚΑΤΣΑΒΑΒΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ