Αποτελέσματα Προκήρυξης ΚΟΧ 5.207/2012

Ο Δήμος Αριστοτέλη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, συνειδητοποιώντας την ανάγκη αντιμετώπισης και ενίσχυσης της απασχόλησης, είχε καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας με την επωνυμία “ΠΡΟΠΤΙΚΗ”, από τα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού είχαν εγκριθεί 48 θέσεις εργασίας για την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και ακολούθησε η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους.

Οι επιμέρους δράσεις του προγράμματος με τίτλο «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», έχουν τοπικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας, υπηρεσίες βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος, έργα ενίσχυσης του τουρισμού και ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και δράσεις προστασίας και φροντίδας του φυσικού περιβάλλοντος.
τα αποτελέσματα κατάταξης των υποψηφίων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας ¨ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ¨ δημοσιεύτηκαν από το Ινστιτούτο εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, στη διεύθυνση www.inegsee.gr (Ενότητα Κοινωφελής Εργασία) ή την ιστοσελίδα του Δήμου Αριστοτέλη, στη διεύθυνση www.dimosaristoteli.gr (Ενότητα Ανακοινώσεις), για να ενημερωθούν.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα κατάταξης των υποψηφίων στις δύο ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις έχουν αναρτηθεί αλφαβητικός πίνακας προσληπτέων, αλφαβητικός πίνακας απορριπτέων, πίνακας κατάταξης υποψηφίων με αύξουσα σειρά και πίνακας κατάταξης υποψηφίων με φθίνουσα σειρά. Στους δύο τελευταίους πίνακες οι υποψήφιοι εμφανίζονται με βάση τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (Α.Μ.Κ.Α.).

Διευκρινίζεται ότι οι πίνακες των αποτελεσμάτων είναι ενιαίοι για ολόκληρο το Νομό Χαλκιδικής. Οι θέσεις εργασίας προς πρόσληψη που αντιστοιχούν στο Δήμο Αριστοτέλη είναι με κωδικούς αριθμούς από 101 έως 120. Οι ειδικότητες των κωδικών και οι ενέργειες που αντιστοιχούν εμφανίζονται στην αρχική Ανακοίνωση του Ι.Ν.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.207/1/2012, με βάση την οποία οι ενδιαφερόμενοι είχαν υποβάλλει τις αιτήσεις τους.

Στις δύο ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν όλα τα σχετικά υποδείγματα (έντυπο ένστασης, Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής θέσης, έντυπο αποδοχής θέσης), ενώ υπάρχουν επίσης το πρακτικό ανάρτησης των αποτελεσμάτων και έντυπο οδηγιών προς τους ωφελουμένους.
 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ


Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους υποψηφίους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.
Επομένως, οι ωφελούμενοι μπορούν από την Παρασκευή 24/8/2012 έως και την Τρίτη 28/08/2012 να καταθέσουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων. Η ένσταση κατατίθεται με συστημένη επιστολή απ’ ευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και όχι στα γραφεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ


Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή έως την 3η/9/2012, να αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:
ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(για την ΠΕ Χαλκιδικής)

 

 

 

Σ. Πέτρουλα 5, 59100 Βέροια
(Υπ’ όψιν: κας Σ. Μπαρμπαρούση)


τα ακόλουθα:
1. το έντυπο αποδοχής θέσης με το οποίο αποδέχονται εγγράφως τη θέση εργασίας (Υπόδειγμα 1),

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εργάζονται, δε συμμετέχουν σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και ότι η κάρτα ανεργίας τους είναι σε ισχύ (Υπόδειγμα 2), καθώς και

3. Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου όπου φαίνεται ο Α.Μ. ΙΚΑ (π.χ. βιβλιάριο υγείας, κάρτα ανεργίας κ.ά.)


Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα αναρτηθούν και τα αποτελέσματα του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας «ΑΡΩΓΗ», που υλοποιείται από το Δήμο Αριστοτέλη σε συνεργασία με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού και που αφορά στην πρόσληψη άλλων συνολικά τριάντα (30) θέσεων κοινωφελούς εργασίας.