Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2012

Έχουν βγει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2012 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων:
(3) ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων (Γ κατηγορίας)
(2) ΔΕ Οδηγοί ημιρυμουλκούμενων απορριμματοφόρων (Ε+Γ κατηγορίας)
(1) ΔΕ Χειριστής Ελαστικοφόρου φορτωτή (JCB)
(2) ΔΕ Υδραυλικών
(1) ΔΕ Χειριστής διαμορφωτή γαιών (γκρέϊτερ)
(1) ΥΕ Εργάτης/τρια Νεκροταφείου
(4) ΥΕ Εργάτες/τριες καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων)