Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 2/2013

Έχουν βγει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2013 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 8 μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων:
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑ (1).
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑ (1)

Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω.