ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ,
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά  έντεκα  (  11  )  ατόμων  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Δημοτικού
Ωδείου του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη, που
εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα βλ. προκήρυξη παρακάτω: