ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 11 ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2014 (ΑΔΑ:ΩΒΒΣΩΨ2-ΓΟΙ)
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Αριστοτέλη

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων σύμφωνα με:

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.
  2. Την υπ’αριθμ. 43/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αριστοτέλη περί προγραμματισμού προσλήψεων εποχικού προσωπικού του Δήμου Αριστοτέλη έτους 2014.
  3. Την υπ’αριθμ. 4488/21-2-2014 εισηγητική έκθεση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αριστοτέλη Ν.Χαλκιδικής ανταποδοτικού χαρακτήρα».
  4. Την υπ’αριθμ.15695/17-4-2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεραρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί έγκρισης ένδεκα (11) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Αριστοτέλη σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 7115/17-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
  5. Την υπ’ αριθμ. 193/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έως οκτώ μήνες» καθορισμός ειδικοτήτων.
  6. Την υπ’ αριθμ. 28213/6-11-2014 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
  7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ Β΄ 2720/18-11-2011) .
  8. Την υπ’αριθμ. 29158/24-9-2014 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομιικών Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Απορριμματοφόρων Φορτηγών Γ΄+ Ε΄κατηγορίας

8 μήνες

2

102

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

8 μήνες

4

103

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

8 μήνες

1

104

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (Γκρέϊτερ)

8 μήνες

2

105

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ (JCB)

8 μήνες

2

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στις ακόλουθες διεύθυνσεις: στην έδρα του Δήμου στην Ιερισσό 63075 ΙΕΡΙΣΣΟΣ, απευθύνοντάς την στον Δήμο Αριστοτέλη υπόψιν κας Φαραντοπούλου Χρυσούλας (τηλ.επικοινωνίας: 2377350006), στο Δημοτικό Κατάστημα Αρναίας Τ.Κ. 63074 ΑΡΝΑΙΑ, απευθύνοντάς την επίσης στο Δήμο Αριστοτέλη υπόψιν κας Αργυρού Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 2372350104) και στο Δημοτικό Κατάστημα Παναγίας Τ.Κ. 63076 Μ.ΠΑΝΑΓΙΑ, απευθύνοντας την επίσης στο Δήμο Αριστοτέλη υπόψιν κου Δούκα Κύρκου (τηλ.επικοινωνίας: 2372350202). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ