Εκμίσθωση του καφενείου του Κ.Α.Π.Η. στη Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η    Πρόεδρος του Δ.Σ.  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα»

Έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις:

           Α) της  παρ. 2 του άρθρου  257  του Ν. 3463/06 

           Β) του άρθρου   192 του Ν. 3463/06 

           Γ) Την υπ’ αριθ. οικ.43254/31.07.2007 (ΦΕΚ τ.Β 1492/17.08.2007) Απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ

           Δ) Την υπ’ αριθμ. 86/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

 

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κ.Α.Π.Η.  στη Δημοτική  Κοινότητα Ιερισσού.

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

  1. Φορέας

Φορέας που προκήρυξε την δημοπρασία είναι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα»

 

  1. Αντικείμενο δημοπρασίας

Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η επιλογή αναδόχου για τη λειτουργία του καφενείου του  Κ.Α.Π.Η. στη Δημοτική  Κοινότητα  Ιερισσού

 

3.          Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

Ο  διαγωνισμός   θα   γίνει   στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα»  στις 19/12/2014  ημέρα Παρασκευή  με  ώρα έναρξης  11:30  π.μ. και ώρα  λήξης  12:30 π.μ.

 

4.          Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

γ) Συνεταιρισμοί  και  Ενώσεις

δ) Φυσικά ή  νομικά πρόσωπα που έχουν ρυθμίσεις τις οφειλές του προς της ΔΗΚΕΔΑ «  Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

 

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.

δ) Φυσικά ή  νομικά πρόσωπα που έχουν  οφειλές προς της ΔΗΚΕΔΑ «  Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

 

 

5.  Δικαιολογητικά συμμετοχής

α) Έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά

β)  Ποσό εγγύησης συμμετοχής 60 Ευρώ ( 100ευρω  Χ 12μήνες  Χ5%) . Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα επιστραφεί άτοκα μετά τη λήξη της σύμβασης.

 

6.          Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια της  εκμίσθωσης θα είναι μέχρι την 31/12/2019 και θα αρχίσει από την υπογραφή  της σχετικής  Σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» στην Αρναία Χαλκιδικής και στο τηλέφωνο 2372022988 (υπεύθυνος κ. Αριστείδης Μοσχόπουλος), στις Δημοτικές Κοινότητες Ιερισσού , Αρναίας και Μεγάλης Παναγίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.             

Η  Πρόεδρος  της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.

« Η  ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΜΗΤΡΟΥ