Συμπλήρωση ερωτηματολογίου στα πλαίσια κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019

Με τον Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ∆ήμους. Με τον Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») η υποχρέωση αυτή οριστικοποιείται και αποτελεί μέρος του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Πέρα από υποχρέωση όμως, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των Δήμων αποτελεί πλέον και προυπόθεση για την άντληση ευρωπαικής χρηματοδότησης την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020).

Για τους λόγους αυτούς, σας καλούμε να θέσετε στη διάθεση των δημοτών και φορέων της ΔΚ/ΤΚ σας το παρακάτω ερωτηματολόγιο, με την προτροπή να το συμπληρώσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26-12-2014 :

 

  • αναφέροντας τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή,
  •  προτείνοντας δράσεις που πιστεύετε ότι μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου μας και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του.
  • διατυπώνοντας τις απόψεις σας για τα έργα, μέτρα ή δράσεις που θα πρέπει να αναλάβει η νέα Δημοτική Αρχή, ώστε να πετύχει τους στόχους της οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης της περιοχής.

 

Ας εργαστούμε όλοι, ώστε να δώσουμε στον τόπο μας το μέλλον που του αξίζει.