Δημόσια Διαβούλευση για την α’ φάση του επιχειρησιακού σχεδιασμού 2015-2019 (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής

Ο Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής, στο πλαίσιο των θεσμικών του υποχρεώσεων, και προκειμένου να εκφράσει και να επεξεργαστεί τις συλλογικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, εκπονεί το νέο 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 – 2019, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 203 -207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό: 41179/23-10-2014.

Επιδιώκοντας την κατάρτιση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις προτεραιότητες της τοπικής μας κοινωνίας, ο Δήμος Αριστοτέλη

ΘΕΤΕΙ σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού της περιόδου 2015-2019 (α’ φάση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’αριθ. …./2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
ΚΑΛΕΙ τους δημότες και  τους φορείς του τόπου να συμβάλουν ουσιαστικά στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου μας, καταθέτοντας εγγράφως τις – δράσεις – προτάσεις – θέσεις τους, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι την Τετάρτη           15 Απριλίου 2015.
Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων μπορεί να γίνεται:
Α) εγγράφως με αποστολή στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 2, Τ.Κ 63075 ΙΕΡΙΣΣΟΣ με την ένδειξη «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα». 
Β) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@dimosaristoteli.gr).
Και στις δύο περιπτώσεις η καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Απριλίου 2015 και ώρα 14.00.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ