Προκήρυξη μίας (1) θέσης

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη ανακοινώνει ότι, προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη με επιλογή ενός (1) ατόμου με σύμβαση ορισμένου χρόνου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις με βιογραφικό, καθώς και τα απαραίτητα παραστατικά προς απόδειξη των τυπικών τους προσόντων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ιερισσού και συγκεκριμένα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, από 27-04-2015 έως και 04-05-2015, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

  • Ειδικότητα: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικών ή ΠΕ Μηχανικών
  • Εμπειρία σε θέματα οργάνωσης γραφείου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
  • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Πληροφορίες: Ιωάννης Δουλάκης, Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη
Τηλ. 6972772163