Αποτελέσματα Προκήρυξης ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΟΧ2/2015

Τα αποτελέματα της προκήρυξης με αριθμό ΣΟΧ 2/14-07-2015, της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, που αφορούν την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου φαίνονται αναλυτικά παρακάτω: