Πρόσληψη καθαρίστριας/καθαριστή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ν, Ρόδων.

Την πρόσληψη μίας/ενός (1) καθαρίστριας/καθαριστή με σύμβαση έργου για τον καθαρισμό του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ν. Ρόδων.


Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το τρέχον σχολικό έτος 2015-2016 και συγκεκριμένα από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/6/2016.


Ολόκληρη η ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο τρόπος μοριοδότησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ν. Ρόδων  και θα διατίθεται από το γραφείο του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ν. Ρόδων.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα  (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ν. Ρόδων    κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Αριστοτέλη

ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ