Μετατόπιση δικτύων κοινής ωφελείας λόγω κατασκευής του έργου Παράκαμψη της Αρναίας – Παλαιοχωρίου – Νεοχωρίου στην Ε.Ο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου έως τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου αναφοράς 2007-2013.

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

5. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.        

6. Τις διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ.

7. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας πρόσκλησης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

8. Την υπ’αριθ. 368/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αριστοτέλη, με την οποία έγινε η αποδοχή της επιχορήγησης (ΣΑΕ 008/8) του έργου της πρόσκλησης,

9. Την υπ’αριθ. 429/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αριστοτέλη, με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου (προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού).

10. Την υπ’αριθ.198/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αριστοτέλη, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του ανωτέρω έργου.

 

Καλούμε:

 

Όλες τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (Εργ. Επ.) που έχουν το εκ του νόμου δικαίωμα και τα τυπικά προσόντα να συμμετάσχουν στην παρούσα δημοπρασία, να προσέλθουν την 11-12-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών τη 12.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, (ορισμένης με την υπ’αριθ. 08/2015 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής), στα γραφεία του Δήμου Αριστοτέλη, Δημαρχιακό Κατάστημα, Αγίου Όρους 2, Ιερισσός Χαλκιδικής, αίθουσα Δημοτικών Συμβουλίων, προκειμένου να λάβουν μέρος στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, του αρθ.125 του ν.3669/2008, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Μετατόπιση δικτύων κοινής ωφελείας λόγω κατασκευής του έργου Παράκαμψη της Αρναίας – Παλαιοχωρίου – Νεοχωρίου στην Ε.Ο.»

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων Ε.Ε. της παρ. (γ) του άρθρου 3 του ΚΔΕ, λόγω του κατεπείγοντος και του απρόβλεπτου των επεμβάσεων, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Φορέα μας.

 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ, επί του προϋπολογισμού της με αριθμό 36/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος και Πολεοδομίας Δήμου Αριστοτέλη.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ.

 

Ο Συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου ανέρχεται στο ποσό των  396.032,90 ΕΥΡΩ

Αναλύεται δε ως εξής:

α) Δαπάνη των εργασιών που θα δημοπρατηθούν                                 237.271,90 ΕΥΡΩ

β) Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)                                42.708,94 ΕΥΡΩ

γ) Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών                      41.997,13 ΕΥΡΩ

και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.)

δ) Αναθεώρηση                                                                                          0,00 ΕΥΡΩ

ε) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας                                                             74.054,93 ΕΥΡΩ

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013, από τα κονδύλια της ενταγμένης Πράξης «Παράκαμψη Αρναίας», και συγκεκριμένα του υποέργου 5, «ΟΚΩ ύδρευσης – άρδευσης», με ενάριθμο 2011ΕΠ00880040 της ΣΑΕΠ 008/8, και λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας της δαπάνης την εκπνοή του β’ εξαμήνου του 2015. (31-12-2015)

 

Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΜ και Κ/Ξες σε αναβάθμιση 2Α2.

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται μέχρι την 31-12-2015, οπότε και ολοκληρώνεται η τρέχουσα προγραμματική περίοδος, εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Παράκαμψη Αρναίας»  και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, τον φάκελο της προσφοράς τους, ο οποίος αποτελείται

 

από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονομική προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).

 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

  1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται ανωτέρω, σε ισχύ κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι:

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση[1], αναγκαστική διαχείριση,

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία) και

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

  1. Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ  και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται

ι) ότι τα πρόσωπα[2] που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.),

ιι) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ.

Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ).

  1. Αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ).
  2. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις.
  3. Μηχανόσημα (11)
  4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, άρθρου 24 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 6.439,56 ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  11-07-2016.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

 

Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2:

α.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση..

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ[3]).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. (16.098,90 ευρώ)

 

Τεύχη δημοπράτησης και έντυπα οικονομικής προσφοράς θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία του Δήμου Αριστοτέλη, Δημαρχιακό Κατάστημα, Αγ.Όρους 2, 63075, Ιερισσός έως και την Παρασκευή 10.00.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αριστοτέλη και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος της έδρας του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 198/2015 απόφαση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

Ο Εκτελών χρέη Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής[1]   Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό.

[2]   Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.

[3]   Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συμβάσεων.