ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Δ. Ε. ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

     Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη την 194/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

     Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Δ. Ε. ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 405.486,02 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνα με τους όρους της με αριθ. 40/2015 Μελέτης που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη.

     Η παροχή της υπηρεσίας αφορά την αποκομιδή σύμμεικτων (οικιακών) απορριμμάτων της παραλιακής ζώνης Δ. Ε. Σταγείρων – Ακάνθου του Δήμου Αριστοτέλη και συγκεκριμένα οι Δ. Κ. Ιερισσού και Αμμουλιανής και οι Τ. Κ. Ν. Ρόδων, Ουρανούπολης, Στρατωνίου, Ολυμπιάδας, με όλες τις περιοχές και τοποθεσίες οι οποίες τις απαρτίζουν. Θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ανταποδοτικών του Δήμου και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6277.04 προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016  του Δήμου Αριστοτέλη.

     Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις  19/02/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00' π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 24/02/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00' μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 01/03/2016 και ώρα 10.00’ π.μ.. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

     Ο υποψήφιοι ανάδοχοι εργολάβοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας εργασιών και φυσικά τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό (τουλάχιστον πέντε απορριμματοφόρα για αστικά σύμμεικτα απορρίμματα, με κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 3 όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση) και εξειδικευμένο προσωπικό (για κάθε απορριμματοφόρο όχημα θα απασχολούνται ένας οδηγός και δύο εργάτες), προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο έργο.

     Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς το Φ.Π.Α., το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 8.109,72 .

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών από τον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Αριστοτέλη, αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών, τηλ. 2372 3 50108, 127 & 209, FAX 2372 0 23062 (Τ.Κ. 630 74 Αρναία).

     Το τεύχος της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή από 30/12/2015 (ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής διακήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε. Ε. (http://ted.europa.eu)), στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αριστοτέλη (http://www.dimosaristoteli.gr). Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρναία 30/12/2015

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών & Τουρισμού

Δήμου Αριστοτέλη

ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΑΚΝΗΣ