Προκήρυξη ΣΟΧ1/2016 - Πρόσληψη προσωπικού (3) θέσεων

Ο Δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μήνες) ,σύμφωνα με το άρθ.21 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/94,2247/94, 2266/94,2349/95,2527/97,2738/99,3051/02,3146/03,3174/03 3200/2003, 3260/2004 και 3320, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 2005, τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012, τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015   . Oι   υποψήφιοι της ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 χρονών. Συγκεκριμένα:

1.ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (1 ) άτομο
2.ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ        (1 ) άτομο
3.ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ   (1 ) άτομο

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από  27/01/2016 μέχρι 5/02/2016 στα γραφεία του Δήμου Αριστοτέλη:
1.Δημοτική Ενότητα Παναγίας
2.Δημοτική Ενότητα Σταγείρων-Ακάνθου
Πληροφορίες: κ.Φαραντοπούλου Χρυσούλα τηλ.:2377350006, κ.Καραβασίλη Ελένη τηλ.:2377350010, κ.Κύρκο Δούκα τηλ:2372350201.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εκτυπώσουν το κατάλληλο έντυπο που τους αφορά και, αφού το συμπληρώσουν και το υπογράψουν, να το αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση που αναγράφεται στην ανακοίνωση του Δήμου Αριστοτέλη.
Προσοχή: Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί αφού πρώτα εκτυπωθούν οι σελίδες μπρος πίσω, όπως είναι το κανονικό έντυπο.


Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη


Γεώργιος Ζουμπάς