Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας Τ.Κ. Στρατωνίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής διακηρύσσει , σύμφωνα με την υπ αριθμ.:38/2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ,για την ανάθεση  του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 208.000,00 (με ΦΠΑ ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα  με τις διατάξεις του ν. 3669/08.

ΗΔιακήρυξη του έργου που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το  υπόδειγμα τύπου Β΄ όπως εγκρίθηκε με την αριθμ.487/2013(ΦΕΚ2897/15-11-2013) Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και προσαρμόστηκε σύμωνα με τις ρυθμίσεις των Ν.4250/14,4278/14 ΚΑΙ 4281/2014(Απόφαση 338/2014 Κατευθυντήρια Οδηγία (αρ.πρωτ:4591/3-11-2014)της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). και καλεί του ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Οι παρεμβάσεις αφορούν:

Τη λεκάνη απορροής του ρέματος που εκτείνεται  έως την κορυφογραμμή του όρους Στρατόνικο  και έχει έκταση 15,23 km2 έως την θέση της ΕΕΛ. Το αντίστοιχο μήκος του ρέματος είναι 5,96   km.

Υπολογίστηκε η αναμενόμενη παροχή 50ετίας με βάση την ορθολογική μέθοδο και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής. Με βάση τα παραπάνω, η  υπολογιζόμενη παροχή 50ετίας είναι 42,10 m3/sec.

Ηπαροχετευτικότητα της υφιστάμενης κοίτης είναι πολύ μικρότερη από την παροχή των 42,10 m3/sec. Απαιτείται η διεύρυνση της κοίτης και η σταθεροποίηση της ώστε να παραλαμβάνεται η παροχή  50ετίας  χωρίς  υπερχειλίσεις.

Η ικανοποίηση αυτής της απαίτησης  προϋποθέτει την διαμόρφωση  υδραυλικής διατομής με πλάτος πυθμένα 10,0 μ και  κλίσης πρανών υ=2,0 μ / πλάτος= 3,0 μ.

Το συνολικό βάθος της κοίτης  θα είναι 2,0 μ.

Από τα δύο πρανή το κρίσιμο είναι το ανατολικό πρανές προς την ΕΕΛ το οποίο πρέπει να σταθεροποιηθεί  και να εξασφαλιστεί έναντι της διάβρωσης.

Η προστασία του ανατολικού πρανούς στο μήκος της ΕΕΛ προτείνεται να διαμορφωθεί  με συρματοκιβώτια τα οποία θα πληρωθούν με συλλεκτό υλικό από την κοίτη του χειμάρρου.   Πρόκειται για την καταλληλότερη τεχνικά και οικονομικά λύση για τους παρακάτω λόγους.

Α)         Το υλικό πλήρωσης των συρματοκιβωτίων τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα φαίνεται να μπορεί να συλλεχθεί από την κοίτη του ρέματος στην περιοχή του έργου.

Β)         Οι αναμενόμενες ταχύτητες ροής, βρίσκονται κοντά στον μέσο όρο εφαρμογής της μεθόδου.

Γ)         Οι εργασίες κατασκευής και πλήρωσης των συρματοκιβωτίων είναι ελεγχόμενες ποιοτικά και μπορούν να εξασφαλιστούν οι απαιτήσεις της ισχύουσας ΕΤΕΠ (08-02-01-00).

 

Η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες, αρχομένης από της υπογραφής του συμφωνητικού.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 166.744,09 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, του  άρθρου 6 του N. 3669/08, ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008 επί του προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης, σε έντυπο του Δήμου Αριστοτέλη, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ»  προϋπολογισμού δαπάνης 208.000,00 μαζί με ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ και το ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους με το ποσό των 200,00€ για το έτος   2016 και το υπόλοιπο από το πρόγραμμα ΔΗΜΟΣΙΩΝ (Απόφαση ΣΑ Ε571,ΤΡΟΠ.0 /27-08-2015 ΑΔΑ:6ΟΜΚ465ΦΘΘ-Γ7Ζ)  , ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ/2015ΣΕ57100000 ΈΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΎ ΤΩΝ 200.000,00€ που θα προκύψει από την δημοπράτησηκαι υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/05/2016ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στα Γραφεία του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό.

Σε περίπτωση αγόνου ή ασύμφορου αποτελέσματος ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της  η Προϊσταμένη Αρχή .

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο στις περιπτώσεις  συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.3669/2008 (Α’116), όπως προβλέπεται στο άρθρο 242 παρ.3 του ν.4072/2012 και τις εγκυκλίους 9 & 10 του 2012, περί χορήγησης προκαταβολής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω Τάξη ανεξαρτήτως Έδρας  για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ (κύρια κατηγορία).

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσόν των 3.334,88 €. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές ,αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών  και τριάντα ημερών.

ΗΕγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε ποσοστό 5,00% επί  της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Ηπαραλαβή των συμβατικών τευχών του Διαγωνισμού θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη 05-05-2016, από τον Δήμο Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής με την καταβολή 15,00 €.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν κατά τις εργάσιμες ημέ­ρες και ώρες στα Γραφεία του Δήμου Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής ή στο τηλέφωνο 2377350017, υπεύθυνος: Σειράς Αστέριος

 

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

Γεώργιος Ζουμπάς