Ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αριστοτέλη

Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, β) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, γ) το Π. Δ. 28/80, δ) τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλισης μηχανημάτων – οχημάτων των Δήμων, ε) την 02/2016 μελέτη που συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη, και στ) την με αριθ.  46/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
       Διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση αναλυτικού (ανά όχημα) τιμολογίου για την υποχρεωτική (Ν. 489/76) ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αριστοτέλη, προϋπολογισμού δαπάνης 26.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων.
       Η περίοδος ασφάλισης είναι για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
       Η δαπάνη θα πληρωθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6253.01 προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2016 του Δήμου Αριστοτέλη.
       Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός δια συμπληρώσεως αναλυτικού (ανά όχημα) τιμολογίου από μέρους του ενδιαφερόμενου (σύμφωνα με την με αριθ. 02/2016 οικονομοτεχνική μελέτη) και θα διεξαχθεί στα γραφεία της Αίθουσας συνεδριάσεων του Δήμου Αριστοτέλη, στην Ιερισσό Χαλκιδικής, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, την 06/05/2016 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 12:00' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12:30'.   
       Σε περίπτωση που αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις 11/05/2016  ημέρα  Τετάρτη,  την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς δεύτερη δημοσίευση στον τύπο.
       Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Ασφαλιστικές Εταιρείες & Ασφαλιστικά Πρακτορεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, δια των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα νόμιμα πιστοποιητικά εκπροσώπησης.
       Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 520,00 €.
       Τεύχη της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών θα παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφερομένους, εφόσον ζητηθούν έγκαιρα. Για πληροφορίες και αναλυτικές διακηρύξεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Αριστοτέλη (Τ. Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών, τηλ. 2372 3 50108, 209, 127, FAX 2372 0 23062.
       Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosaristoteli.gr) και στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων και θα δημοσιευθεί τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής.

Αρναία 21/04/2016
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών & Τουρισμού
Δήμου Αριστοτέλη

ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΑΚΝΗΣ