Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης σε δίκτυα αποχέτευσης οικισμού Πυργαδικίων

Ο Δήμος Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής διακηρύσσει , σύμφωνα με την υπ αριθμ.:61/2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε σφραγισμένες προσφορές όπως ειδικότερα ορίζεται άρθρο 5 του Ν.3669/08 και  άρθρο 4 του Ν.1418/84,για την ανάθεση  του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 73.700,00€ (με ΦΠΑ ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα  με τις διατάξεις του ν. 3669/08.
ΗΔιακήρυξη του έργου που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το  υπόδειγμα τύπου Β΄ όπως εγκρίθηκε με την αριθμ.487/2013(ΦΕΚ2897/15-11-2013) Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και προσαρμόστηκε σύμωνα με τις ρυθμίσεις των Ν.4250/14,4278/14 ΚΑΙ 4281/2014(Απόφαση 338/2014 Κατευθυντήρια Οδηγία (αρ.πρωτ:4591/3-11-2014)της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). και καλεί του ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.
Οι παρεμβάσεις αφορούν:
Tη τοποθέτηση  250 αναμονών αποχέτευσης, με μέση απόσταση  παροχής από τον άξονα του δρόμου,  έως το όριο του οικοπέδου 5,00 μ , από σωλήνα PVC σειράς 41 διαμέτρου Φ 160,  επί του κεντρικού αγωγού του οικισμού, για την παροχέτευση και μεταφορά των λυμάτων στον τελικό αποδέκτη τους (εελ). και η πλήρη αποκατάσταση του χώρου των εκσκαφών στην αρχική του μορφή.
Το έργο θα κατασκευασθεί στην Τοπική Κοινότητα Πυργαδικιων, της Δημοτικής Ενότητας Μ. Παναγίας  του Δήμου Αριστοτέλη, για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του αποχετευτικού δικτύου του οικισμού Πυργαδικίων , λόγω μη πρόβλεψης  κατά την κατασκευή του.
Η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι δυο(2) ημερολογιακοί μήνες, αρχομένης από της υπογραφής του συμφωνητικού.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιώνΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, του  άρθρου 6 του N. 3669/08, ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008 επί του προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης, σε έντυπο του Δήμου Αριστοτέλη, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΩΝ»  προϋπολογισμού δαπάνης 73.700,00 € μαζί με ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ και το ΦΠΑ.
Το έργο από ίδιους πόρους του Δήμου (ανταποδοτική υπηρεσία), για την οποία θα εισπραχθούν τα νόμιμα παράβολα που ορίζονται στον Κανονισμό Αποχέτευσης Δήμου Αριστοτέλη και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Σύμφωνα με το Ν.4071/12 παρ.5, τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου, ορίζεται σε ποσοστό 18%, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1642/86 ο ΦΠΑ, βαρύνει τον κύριο του έργου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/05/2016ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. στα Γραφεία του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό.
Σε περίπτωση αγόνου ή ασύμφορου αποτελέσματος ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της  η Προϊσταμένη Αρχή .
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνωΤάξη ανεξαρτήτως Έδρας  για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (κύρια κατηγορία).
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσόν των 1.187,38 €. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές ,αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών  και τριάντα ημερών.
ΗΕγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε ποσοστό 5,00% επί  της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν κατά τις εργάσιμες ημέ¬ρες και ώρες στα Γραφεία του Δήμου Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής ή στο τηλέφωνο 2377350017, υπεύθυνος: Σειράς Αστέριος

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη
Γεώργιος Ζουμπάς