Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 27-05-2016 , προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30-05-2016 ημέρα Δευτέρα , με ώρα λήξης προσέλευσης των ενδιαφερομένων  10.00 π.μ. ,και ώρα λήξης δημοπρασίας 15.00 μ.μ. στο Δημαρχιακό  κατάστημα στην Ιερισσό.

Διαβάστε την περίληψη της διακήρυξης, καθώς και τους αναλυτικούς όρους αυτής στους συνδέσμους που ακολουθούν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΟΥΜΠΑΣ