Προμήθεια ανταλλακτικών-εξαρτημάτων-ελαστικών / Συντήρηση-τοποθέτηση των υλικών στα Οχήματα και Μηχανήματα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής

        Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ανταλλακτικών-εξαρτημάτων-ελαστικών / Συντήρηση-τοποθέτηση των υλικών στα Οχήματα και Μηχανήματα του Δήμου Αριστοτέλη» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

        Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 59.874,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. όπως αναλύεται στην υπ’ αριθμ. 22/2016 Μελέτη του Δήμου. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και η δαπάνη θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς πιστώσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2016.

        Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν ξεχωριστή προσφορά για μία ή και περισσότερες από τις βασικές ομάδες της με αριθμό 22/2016 Μελέτης, σύμφωνα με τον Πίνακα του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς.

        Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24/06/2016 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 12.30' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 13.00', ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα  στην  Ιερισσό  Χαλκιδικής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις 01/07/2016 ημέρα Παρασκευή, την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς δεύτερη δημοσίευση στον τύπο.        

        Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

        Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που η προσφορά θα αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες), η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

        Τεύχη της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών θα παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφερομένους, εφόσον ζητηθούν έγκαιρα. Για πληροφορίες και αναλυτικές διακηρύξεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Αριστοτέλη, αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών, τηλ. 2372 3 50209, 108 & 127, FAX 2372 0 23062 (Τ.Κ. 630 74 Αρναία), για τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2377 3 50012, FAX 2377 0 22214.

        Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα παραδίδονται μόνο κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που θα προκύπτει μετά από την τακτική συντήρηση του κάθε οχήματος.

        Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosaristoteli.gr) και στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων και θα δημοσιευθεί τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής.

 

 

Αρναία 13/06/2016

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών –

Διοικητικών Υπηρεσιών & Τουρισμού

Δήμου Αριστοτέλη

ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΑΚΝΗΣ