Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 2016

 

       Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αριστοτέλη για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 31.000,00  Ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

       Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Αίθουσας συνεδριάσεων του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό Χαλκιδικής, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, την 30/06/2016 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 12:00' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12:30'. Σε περίπτωση που αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις  05/07/2016  ημέρα  Τρίτη,  την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς δεύτερη δημοσίευση στον τύπο.

       Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

       Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 500,00 Ευρώ που θα απευθύνεται στο Δήμο Αριστοτέλη (2% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ).

       Τεύχη της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών θα παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφερομένους, εφόσον ζητηθούν έγκαιρα. Για πληροφορίες και αναλυτικές διακηρύξεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Αριστοτέλη (Τ. Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών, τηλ. 2372 3 50108, 209, 127, FAX 2372 0 23062.

       Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosaristoteli.gr) και στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων και θα δημοσιευθεί τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής.

Αρναία 23/06/2016

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών & Τουρισμού

Δήμου Αριστοτέλη

ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΑΚΝΗΣ