Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

     Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την «προμήθεια  καλαθοφόρου οχήματος», προϋπολογισμού 31.000,00 Ευρώ με το ΦΠΑ 24%, με τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Περ/ντος & Πολεοδομίας Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη.

     Το μηχάνημα θα είναι ελαφρώς μεταχειρισμένο (2010+), θα διαθέτει πλατφόρμα εναέριας εργασίας και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά καταλληλότητας από Δημόσιο φορέα.

     Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ για Πολιτική Προστασία και η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7131.05 του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2016.

     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  07/07/2016  ημέρα  Πέμπτη  με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 12.30' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 13.00', στα γραφεία της έδρας του Δήμου στην Ιερισσό Χαλκιδικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις  12/07/2016  ημέρα  Τρίτη,  την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς δεύτερη δημοσίευση στον τύπο. 

     Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο 2 % της προϋπολογισθείσης δαπάνης της προμήθειας, χωρίς Φ.Π.Α. (500,00 €).

     Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Το μηχάνημα θα παραδοθεί έτοιμο προς χρήση στο αμαξοστάσιο του Δήμου (Ιερισσός Χαλκιδικής) απαλλαγμένο από δασμούς, ο δε Προμηθευτής θα φροντίσει για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των πινακίδων του οχήματος με δική του δαπάνη.

     Τεύχη της παρούσας διακήρυξης θα παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφερομένους, εφόσον ζητηθούν έγκαιρα. Για πληροφορίες και αναλυτικές διακηρύξεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Αριστοτέλη, αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών, τηλ. 2372 3 50108, 127 & 209, FAX 2372 0 23062 (Τ.Κ. 630 74 Αρναία) και για Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2377 3 50012 (Τ.Κ. 630 75 Ιερισσός).

       Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosaristoteli.gr) και στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων και θα δημοσιευθεί τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής.

Αρναία 27/06/2016

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών & Τουρισμού

Δήμου Αριστοτέλη

ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΑΚΝΗΣ