Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στη θέση Βιγκλούδα Δ.Κ. Ιερισσού εντός του οποίου βρίσκεται ενεργή δημοτική γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση Βιγκλούδα Δ.Κ. Ιερισσού εντός του οποίου βρίσκεται ενεργή δημοτική γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίου για εξυπηρέτηση υδρευτικών αναγκών Δ.Κ. Ιερισσού.

Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση 1.700 τ.μ. και να βρίσκεται στη θέση Βιγκλούδα Ιερισσού.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης δηλαδή έως 23-8-2016.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Ελένη Καραβασίλη , Διεύθυνση Ιερισσός, Αγίου Όρους 2 Τηλέφωνο 2377350010


                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                             

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΟΥΜΠΑΣ