Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στη θέση Κάμπος Δ.Κ. Ιερισσού εντός του οποίου βρίσκεται ενεργή δημοτική γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση Κάμπος Δ.Κ. Ιερισσού εντός του οποίου βρίσκεται ενεργή δημοτική γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίου για εξυπηρέτηση υδρευτικών αναγκών Δ.Κ. Ιερισσού.

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική , φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 23450/10-8-2016 διακήρυξης Δημάρχου.

Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση 2.500 τ.μ. και να βρίσκεται στη θέση Κάμπος Ιερισσού.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης δηλαδή έως 01-09-2016.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Η επαναληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και του δημοσιότερου μέρους της έδρας του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Επιπλέον θα δημοσιευθεί στον τύπο σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007 «περί καταχωρήσεως δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Τύπο και άλλες διατάξεις» και το Π.Δ. 270/81 και στη Διαύγεια.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη, από την αρμόδια υπάλληλο κ. Ελένη Καραβασίλη , Διεύθυνση Ιερισσός, Αγίου Όρους 2 Τηλέφωνο 2377350010.

                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                             

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΟΥΜΠΑΣ