Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Πρακτικό Άξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόσληψης των Μουσικών

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α. Π. Κ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ:

Ανακοινώνει
τα αποτελέσματα της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 1/ 2016 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής: