Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2017 για τις ανάγκες του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

         Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη την 148/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

         Διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2017 για τις ανάγκες του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων», με δυνατότητα παράτασης έως και 2 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία (31/12/2017) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα:

- Για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, υπολογιζόμενο στην τοπική μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται την ημέρα της παράδοσης με βάση τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Χαλκιδικής, και

- Για τα ελαιολιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης.

         Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι  700.530,00 €  με Φ.Π.Α..

         Οι επιμέρους ανάγκες των φορέων, όπως αποτυπώθηκαν από τα αντίστοιχα αιτήματά τους, έχουν ως εξής :

 

    ΟΜΑΔΑ Α’ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

                         Πετρέλαιο Diesel Κίνησης : 334.770 lt

                         Βενζίνη Αμόλυβδη : 26.450 lt

                         Πετρέλαιο Diesel Θέρμανσης : 76.000 lt

                         Ελαιολιπαντικά : 4.900 lt

                         Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 529.400,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

    ΟΜΑΔΑ Β’ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

                         Βενζίνη Αμόλυβδη : 4.300 lt

                         Πετρέλαιο Diesel Θέρμανσης : 38.000 lt

                         Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 41.080,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

    ΟΜΑΔΑ Γ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

                         Βενζίνη Αμόλυβδη : 3.437,5 lt

                         Πετρέλαιο Diesel Θέρμανσης : 5.000 lt

                         Ενδεικτικού Προϋπολογισμού  10.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

    ΟΜΑΔΑ Δ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

                         Πετρέλαιο Diesel Κίνησης : 1.350 lt

                         Βενζίνη Αμόλυβδη :   500 lt

                         Πετρέλαιο Diesel Θέρμανσης : 1.000 lt

                         Ενδεικτικού Προϋπολογισμού  3.500,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

    ΟΜΑΔΑ Ε’ -  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

                         Πετρέλαιο Diesel Θέρμανσης : 81.000 lt

                         Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 72.900,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

    ΟΜΑΔΑ ΣΤ’ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

                           Πετρέλαιο Diesel Θέρμανσης : 48.500 lt

                           Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 43.650,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

         Ο κάθε φορέας αποτελεί μία ξεχωριστή ΟΜΑΔΑ. Όλα τα είδη και οι ποσότητες της κάθε ομάδας ξεχωριστά περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 04/2016 μελέτη της προμήθειας.

         Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 24/10/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 00:01:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 17/11/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 24/11/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00’ π.μ.. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

         Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73-75 του Ν. 4412/2016.

         Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ηλεκτρονικά για μία ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αριθ. 04/2016 μελέτη.

         Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που η προσφορά θα αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες), η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών από τον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Αριστοτέλη, αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών, τηλ. 2372 3 50108, 127 & 209, FAX 2372 0 23062 (Τ.Κ. 630 74 Αρναία).

         Το τεύχος της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή από 17/10/2016 (ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής διακήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε. Ε. (http://ted.europa.eu)), στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αριστοτέλη (http://www.dimosaristoteli.gr). Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

      Αρναία 17/10/2016

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών & Τουρισμού

Δήμου Αριστοτέλη

ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΑΚΝΗΣ