Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Επισκευή - Συντήρηση Προβλήτας Τρυπητής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΠΔΕ 2015:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ»

Προϋπολογισμού 29.471,54 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.24%)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κος Δουλάκης Ιωάννης

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Έργου Τρυπητής», προϋπολογισμού  36.544,71 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: “Συντήρηση-Επισκευή Προβλήτας Τρυπητής”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 29.471,54  € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ο Ν.4412/2016, άρθρα 80 έως 110 του Ν. 3669/2008 και το Π.Δ. 170/1987, όπως κάθε φορά ισχύουν.
 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη.
 3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016.
 4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
 6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Πέμπτη 17/11/2016, ώρα 12.00 μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
 7. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Πλατεία Δημάρχου Περικλή Βεργίνη 11, Ιερισσός Χαλκιδικής, όπου στεγάζονται τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη.
 8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να καταθέσουν πρωτοκολλώντας την προσφορά τους στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη (Πλατεία Δημάρχου Περικλή Βεργίνη 11, Ιερισσός Χαλκιδικής) έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού είτε να την καταθέσουν ιδιοχείρως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
 9. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ, επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα καθώς και εμπειροτέχνες που δικαιούνται συμμετοχής βάσει των άρθρων 102 και 106 του Ν.3669/2008.
 10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΔΕΝ απαιτείται.
 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ 24%.
 12. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Συντήρηση-Επισκευή Προβλήτας Τρυπητής όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή του έργου.
 13. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΡΓΟΥ: Η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι τρείς  (3) ημερολογιακοί μήνες, αρχομένης από της υπογραφής του συμφωνητικού.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ: Η διακήρυξη έχει ΑΔΑΜ:16REQ005342617. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και στα τεύχη δημοπράτησης ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dev.aristoteliports.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Αριστοτέλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dimosaristoteli.gr, εκτός από το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, διατίθενται από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη, Πλατεία Δημάρχου Περικλή Βεργίνη 11, Ιερισσός Χαλκιδικής στις ώρες και μέρες λειτουργίας έως και την Τετάρτη 16/11/2016. Πληροφορίες στα τηλ.: 23770 41212.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη

Ιωάννης Δουλάκης