Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αριστοτέλη για το έτος 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής

Έχοντας υπόψη την 167/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αριστοτέλη για το έτος 2017», προϋπολογισμού  29.757,42 Ευρώ με το ΦΠΑ.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

Ταχ. Δ/νση : 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Τηλ. : 2377 3 50000

Telefax : 2377 0 22414

E-mail : info@dimosaristoteli.gr

Ιστοσελίδα : www.dimosaristoteli.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50209, 50108, 127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

3. Κωδικός CPV: 03333000-4

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR127

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η προμήθεια αφορά συνολικά  23.100 λίτρα (77 ημερησίως) φρέσκου γάλακτος (για παροχή 1 λίτρου ημερησίως σε κάθε δικαιούχο) από 02/01/2017 έως 29/12/2017.

Από τις παραπάνω ποσότητες, συνολικά 11.100 λίτρα (37 ημερησίως) θα παραδοθούν στην Ιερισσό (έδρα της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων – Ακάνθου) επί μέρους ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.299,02 €, συνολικά 9.000 λίτρα (30 ημερησίως) θα παραδοθούν στην Αρναία (έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αρναίας) επί μέρους ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.593,80 € και συνολικά 3.000 λίτρα (10 ημερησίως) θα παραδοθούν στην Μεγάλη Παναγία (έδρα της Δημοτικής Ενότητας Παναγίας) επί μέρους ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.864,60 €.

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: από 02/01/2017 έως 29/12/2017.

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

 

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Η προμήθεια γάλακτος θα περιλαμβάνει κυτία σε αδιαφανή συσκευασία του 1 lit πλήρους παστεριωμένου γάλακτος, με πώμα για την καλύτερη ροή του, χωρίς συντηρητικά, σύμφωνα με τους αγορανομικούς και υγειονομικούς όρους που αφορούν ποιότητα συσκευασίας και διαδικασία μεταφοράς.

Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη (Ιερισσό, Αρναία και Μεγάλη Παναγία) του Νομού Χαλκιδικής.

 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 07/12/2016 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.30' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11.00', ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα  στην  Ιερισσό  Χαλκιδικής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις 12/12/2016  ημέρα Δευτέρα,  την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

12. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τρείς (3) μήνες.

 

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6063.01 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017

 

16. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των Δ.Ε., αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr).

Αρναία 23/11/2016

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών –

Διοικητικών Υπηρεσιών & Τουρισμού

Δήμου Αριστοτέλη

ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΑΚΝΗΣ