Επείγουσες εργασίες ενίσχυσης της θεμελίωσης στο δυτικό τμήμα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιερισσού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.  Ο Δήμος Αριστοτέλη, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ» με προϋπολο­γισμό 40.500,00 € μετά Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία Οικοδομικά με προϋπολογισμό 9.312,86 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και

β) κατηγορία Έργα Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 23.301,21 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγω­νισμού (Διακή­ρυ­ξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλ­λοντος (Δημοτικό κατάστημα, Ιερισσός), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00, μέχρι την Πέμπτη 22/12/2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23773 50060, FAX επικοινωνίας 2377022414, (γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας)

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/12/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Ιερισσού, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερο­μηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο­ποιηθεί με τηλεομοιοτυπία, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερο­μη­νία σε όσους έλαβαν τεύχη διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.)

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Ο τρόπος υποβολής προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016). Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να καταθέσουν πρωτοκολλώντας την προσφορά τους στα γραφεία του Δήμου Αριστοτέλη (Αγίου Όρους 2, 63075 Ιερισσός) έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού είτε να την καταθέσουν ιδιοχείρως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

      Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.

      Εναλλακτικές προσφορές απαγορεύονται.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ (2) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

4.1.    Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις ήτοι:

     Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ­ρω­παϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Ορ­γα­νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα­γνω­ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους κα­τα­λόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί­σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

4.2.    Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους[1], υπό τους όρους του άρ­θρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ περ. ββ) του ν. 4281/2014 και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

4.3.    Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των παρακάτω κατηγο­ριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Ήτοι :

Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.

4.4     Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5.   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.        Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι επτά (7) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Αριστοτέλη (ΣΑΤΑ) με το ποσό των 15.000,00€, εγγεγραμμένου στον ΚΑ 70.7336.03, και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4013/15-09-2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-2011) όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016), ως ισχύει σήμερα.

 

5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη.

Ιερισσός, 05/12/2016

Ο Δήμαρχος

 

Ζουμπάς Γεώργιος