Σύνταξη διαχειριστικής Μελέτης του Δημοτικού δάσους Τ. Κ. Βαρβάρας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘ.117 ΤΟΥ Ν.4412/2016.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

1. Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο  “Σύνταξη διαχειριστικής Μελέτης του Δημοτικού δάσους Τ. Κ. Βαρβάρας” (για τη δεκαετία 2017-2026) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε ευρώ προσφορά, η οποία θα προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες τιμές μονάδας επί του προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 52/2016 μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ., Περ/ντος και Πολεοδομίας Δήμου Αριστοτέλη.

1.1 Αναθέτουσα Αρχή είναι: Ο Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

1.2 Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη(για τις προσυμβατικές διαδικασίες και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη (για τις μετασυμβατικές διαδικασίες)  που έχουν έδρα στην Ιερισσό Χαλκιδικής:

Οδός

:

Αγίου Όρους 2

Τ.Κ.

:

63 075

Τηλ.

:

23773 50000

Fax

:

23770 22414

Ε-mail

:

info@dimosaristoteli.gr,

 

1.3 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία, είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη.

2.  Η παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού (και του εντύπου  Οικονομικής  Προσφοράς)  θα  γίνεται από τη Γραμματεία της Δ/νσης Τ.Υ, Περ/ντος & Πολεοδομίας Δήμου Αριστοτέλη έως την Πέμπτη 22-12-2016, Αγίου Όρους 2, 63075 Ιερισσός Χαλκιδικής - τηλ.  23723 50060.

3. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού: Τα γραφεία της Δ/νσης Τ.Υ, Περ/ντος & Πολεοδομίας Δήμου Αριστοτέλη, Αγίου Όρους 2, 63075 Ιερισσός Χαλκιδικής.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής  Διαγωνισμού  (Ε.Δ.)  στην  αίθουσα συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στον Πρώτο όροφο ,  στο Δημαρχείο, στην Ιερισσό, την  ημέρα  Τρίτη  27  Δεκεμβρίου  2016  και  από  ώρα  12:00π.μ. (έναρξη)  μέχρι  12:00π.μ.  (λήξη  παράδοσης  προσφορών)  εκτός  και  αν  η  επίδοση  των  προσφορών συνεχίζεται  χωρίς  διακοπή  και  μετά  από  την  ώρα  αυτή .  Ταχυδρομικές  προσφορές  γίνονται  δεκτές  αλλά πρέπει  να  έχουν  φθάσει  στην  έδρα  του  Δήμου  -   με  ευθύνη  του  προσφέροντος-  από  την  προηγούμενη (εργάσιμη)  ημέρα και ώρα μέχρι  14:00.

4. Αντικείμενο της σύμβασης: Τίτλος μελέτης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ. Κ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ»

Η κατηγορία πτυχίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4412/2016 που απαιτείται για την εκπόνηση της σύμβασης που θα συναφθεί και οι αντιστοίχως καλούμενες τάξεις πτυχίου είναι οι εξής :

Κατηγορία μελέτης 24,πτυχία τάξεως Γ΄ και άνω

Τα τελικά παραδοτέα από τον ανάδοχο μελετητή είναι τα εξής :

1.    Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δασοκτήματος Τ.Κ. Βαρβάρας, Δήμου Αριστοτέλη για τη περίοδο 2017-2026

2.    Τεύχη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το σύνολο του έργου

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 57.510.86€ πλεον Φ.Π.Α. 24%

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Στον  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί: 

Α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι – Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα μελετητών, που καλύπτουν την ακόλουθη κατηγορία και τάξη μελετών:

-Κατηγορία μελέτης 24, πτυχία τάξης Γ’.

Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που καλύπτουν την ανωτέρω κατηγορία και τάξη μελέτης, κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Γ) Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που καλύπτουν την ανωτέρω κατηγορία και τάξη μελέτης, κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

6. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

7. Η μελέτη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού του Δήμου Αριστοτέλη, έτους 2017 και συγκεκριμένα από τον κωδικό Κ.Α. 70.7413.02. (στον προϋπολογισμό 2016 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση  9.000 €.)

8. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής.

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με μοναδικό κριτήριο το κόστος» , σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, δηλ. η μεγαλύτερη προσφερθείσα έκπτωση.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

Σημείωση: Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ. 202/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ ο τρόπος εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκε με την 430/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ.ΖΟΥΜΠΑΣ