ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠOΝΗΣΗ α) ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, δ) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ε) ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ στ) ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016

(ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 τουΝ.4412/2016)

 

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Διεύθυνση: Αγίου Όρους 2,63075, Ιερισσός. Τηλέφωνο: 2377350005, fax2377024120, διεύθυνση διαδικτύου: www.dimosaristoteli.gr, e-mail: g.zapris@dimosaristoteli.gr

 

Σημείο επαφής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, αρμόδια: κ.Γεώργιος Ζάπρης (Αρχιτέκτων Μηχανικός),τηλ. 2377350005, fax2377024120, e-mail: g.zapris@dimosaristoteli.gr

 

Οι προσφορές αποστέλλονται στον Δήμο Αριστοτέλη, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, οδός Αγίου Όρους 2, 63075 Ιερισσός,  υπόψη της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της Συμφωνίας -Πλαίσιο είναι:«ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠOΝΗΣΗ α) ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, δ) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ε) ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ στ) ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» και ο τόπος της παροχής ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

 

II.1.1.   Σύντομη περιγραφή της Συμφωνίας – Πλαίσιο(κωδικός CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες Εκπόνησης Τεχνικών Μελετών)

 

Το τεχνικό αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας – Πλαίσιο ανά κατηγορία υποστηρικτικής μελέτης ορίζεται ως ακολούθως:

 

Α. Μελέτες οδοποιίας.

● Μελέτη νέων δημοτικών οδών ή/και μελέτη βελτίωσης υφιστάμενων δημοτικών οδών.

● Κυκλοφοριακές μελέτες.

Β. Υδραυλικές μελέτες.

● Μελέτη δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (νέα δίκτυα, βελτίωση – επέκταση υφιστάμενων).

● Μελέτη Ε.Ε.Λ (νέων εγκαταστάσεων, επέκταση – εκσυγχρονισμός υφιστά­με­νων.

● Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.

● Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων.

Γ. Περιβαλλοντικές Μελέτες.

● Μελέτη έργων οδοποιίας.

● Μελέτη έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, Ε.Ε.Λ.

● Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, οριοθετήσεις – διευθετήσεις ρεμάτων.

● Μελέτη αδειοδότησης υδρευτικών και αρδευτικών γεωτρήσεων.

Δ. Γεωτεχνικές μελέτες.

● Ορύγματα με μέτρα ενίσχυσης – προστασίας, σταθεροποίησης - αντι­στή­ριξης.

● Επιχώματα – αναχώματα.

● Επιφανειακές και βαθιές θεμελιώσεις τεχνικών.

● Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.

● Μελέτη έργων οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων.

● Μελέτη έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών.

● Μελέτη λιμενικών έργων (τουριστικά ή/και αλιευτικά καταφύγια).

Ε. Γεωλογικές μελέτες.

● Μελέτη έργων οδοποιίας.

ΣΤ. Μελέτες Λιμενικών Έργων.

● Μελέτη λιμενικών έργων (αλιευτικά ή/και τουριστικά καταφύγια).

● Μελέτη έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών.

 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή:α) Συνολική:161.287,50€+ ΦΠΑ 24%

β) Ανά κατηγρορία μελέτης:

κατηγορία «Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες» [10], με προεκτιμώμενη αμοιβή 20.000,00€

κατηγορία «Μελέτες υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων» [13], με προεκτιμώμενη αμοιβή 43.000,00€

κατηγορία «Περιβαλλοντικές Μελέτες» [27], με προεκτιμώμενη αμοιβή 23.250,00€

κατηγορία «Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες» [21], με προεκτιμώμενη αμοιβή 39.000,00€

κατηγορία «Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες» [20], με προεκτιμώμενη αμοιβή 7.500,00€

κατηγορία «Μελέτες λιμενικών έργων» [11], με προεκτιμώμενη αμοιβή 7.500,00€

 

και 21.037,50€ για απρόβλεπτες δαπάνες

 

Στον επιλεγέντα Ανάδοχο θα ανατεθούν τέσσερις (4) κατά μέγιστο επιμέρους συμβάσεις.

 

Διάρκεια της Συμφωνίας - πλαίσιο:Σαράντα Οκτώ (48) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Οι  προθεσμίες  εκτέλεσης  των  επιμέρους  συμβάσεων  και  ο  χρόνος  έναρξης  της  κάθε προθεσμίας θα ορίζονται με το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό. Οι οριζόμενες προθεσμίες θα είναι εύλογες, ήτοι ανάλογες των ποσοτήτων κάθε σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει  τις  εργασίες  της  επιμέρους  σύμβασης  και  τυχόν  διαφωνία  του  σχετικά  με  την τιθέμενη προθεσμία επιλύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 198 του Ν. 4412/2016.

 

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες:

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής :

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής στην διαδικασία σύναψης συμφωνία πλαίσιο ( άρθρο 72 παρ. 1 περ. α, εδ. στ του Ν. 4412/2016)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% επί της ολικής αξίας της Συμφωνίας – Πλαίσιο ή του τμήματος της συμφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ’ έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας πλαίσιο. Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση ο ανάδοχος μπορεί να υποχρεωθεί να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1.β’ του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Αριστοτέληκαι συγκεκριμένα από τον κωδικό Κ.Α. 25.7413.01. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77  του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση  των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της Συμφωνίας - Πλαίσιο. Η σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016-Α147 υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 39 (παρ.10) του Ν. 4412/2016).

 

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 18  του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο20.1 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης ενώ στο άρθρο 22.2 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.

 

2. Στο διαγωνισμό καλούνται:

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

  1.  στην κατηγορία μελέτης [10], πτυχία τάξεων Α΄ και άνω
  2. στην κατηγορία μελέτης [13], πτυχία τάξεων Α’  και άνω
  3. στην κατηγορία μελέτης [27], πτυχία τάξεων Α’  και άνω
  4. στην κατηγορία μελέτης [21], πτυχία τάξεων Α’  και άνω
  5. στην κατηγορία μελέτης [20], πτυχία τάξεων Α’  και άνω
  6. στην κατηγορία μελέτης [11], πτυχία τάξεων Α’  και άνω

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της αναλυτικής Διακήρυξης.

 

3. Κάθε διαγωνιζόμενοςαπαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1και 2. Κάθε μέλος ένωσης απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 καινα συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενοσχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της ένωσης στην οποία μετέχει.

Η ένωση  των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

 

4.Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει:

 

(α) Για κατηγορία μελετών 10: «Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες», απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής τετραετούς εμπειρίας

Για κατηγορία μελετών 13: «Μελέτες υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων», απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής τετραετούς εμπειρίας

Για κατηγορία μελετών 27: «Περιβαλλοντικές Μελέτες», απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής τετραετούς εμπειρίας

Για κατηγορία μελετών 21: «Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες», απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής τετραετούς εμπειρίας

Για κατηγορία μελετών 20: «Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες», απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής τετραετούς εμπειρίας

Για κατηγορία μελετών 11: «Μελέτες λιμενικών έργων», απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής τετραετούς εμπειρίας

(β) εμπειρία σε εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν κατά την τελευταία 5ετία, σύμφωνα με την παράγραφο 19.3(β) της Διακήρυξης

 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς»,βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια:

Tεχνική Προσφορά (βαρύτητα 75%)

Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:

1. Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνησης μελέτης (βαρύτητα 35%)

2. Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 35%)

3. Η οργάνωση του οικονομικού φορέα (βαρύτητα 30%)

 

Οικονομική προσφορά (βαρύτητα25%)

 

 

Β.Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

1.Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης εκτός από το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, από τις 04-01-2017 στην ιστοσελίδα του Δήμου Αριστοτέλη www.dimosaristoteli.gr. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς διατίθεται από τις 04-01-2017 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη με έδρα στην Ιερισσό.

 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορώνείναι η Παρασκευή 27-01-2017και ώρα10:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύοςπροσφορών τουλάχιστον 10 μήνες.

 

 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ενστάσεις και προσφυγές, κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αριστοτέλη, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

  1. κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
  2. κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ.ΖΟΥΜΠΑΣ