Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια άλατος αποχιονισμού, καυσίμων, προσωπικού και μηχανημάτων έργων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Διάθεση άλατος αποχιονισμού, καυσίμων, προσωπικού και μηχανημάτων έργων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αποχιονισμού – διάνοιξης δρόμων, λόγω παγετού και χιονοπτώσεων στο Δήμο Αριστοτέλη»

Ο Δήμος Αριστοτέλη, κατόπιν κήρυξής του σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας από 07-01-2017 έως και 23-01-2017, σύμφωνα με τη με αριθμό ΦΦΚ4/7138/84/09-01-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32γ, 66, 116, 118, 120 και 379 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τεύχος Α’/08-08-2016), των επιμέρους εργασιών – παροχής υπηρεσιών, για την πραγματοποίηση αναγκαίων παρεμβάσεων αντιμετώπισης και διαχείρισης των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων και συγκεκριμένα:

1. Προμήθεια άλατος αποχιονισμού,
2. Προμήθεια καυσίμων,
3. Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού χειρισμού αυτών,

Οι παραπάνω αναγκαίες παρεμβάσεις, θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της εργασίας «Διάθεση άλατος αποχιονισμού, καυσίμων, προσωπικού και μηχανημάτων έργων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αποχιονισμού – διάνοιξης δρόμων, λόγω παγετού και χιονοπτώσεων στο Δήμο Αριστοτέλη».

Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων, λόγω του εκτάκτου χαρακτήρα, θα κατατίθενται είτε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αριστοτέλη (Δημαρχείο Ιερισσού, Αγίου Όρους 2, 630 75), είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό 2377 0 24120, είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση info@dimosaristoteli.gr, μέχρι την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15.00

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Δημήτριος Ψιλιάγκος