Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Προκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για τη στέγαση της Υπηρεσίας σε νέο οίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 άρθρο 5 παρ. 4. Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην Ιερισσό Χαλκιδικής και συγκεκριμένα σε τέτοιο σημείο ώστε να υπάρχει οπτική επαφή και γειτνίαση με την έδρα του Δήμου Αριστοτέλη, δηλαδή το Δημαρχείο Ιερισσού, για λόγους διευκόλυνσης παροχής δικτύου και ηλεκτρονικών επικοινωνιών από το κεντρικό πάροχο δικτύου του Δήμου, καθώς, και της άμεσης εξυπηρέτησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη από τις υπηρεσίες του Δήμου εφόσον δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό σε αυτό. Για τη στέγαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη απαιτείται η μίσθωση ενός νέου χώρου, έτοιμου προς χρήση, νόμιμο ως χώρο κυρίας χρήσης για γραφεία, συνολικού εμβαδού 60 τ.μ. και άνω, που να περιέχει τρείς επιμέρους αυτόνομους χώρους με εσωτερική επικοινωνία, εκ των οποίων ο ένας να είναι μεγαλύτερος των άλλων δύο για την εξυπηρέτηση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας μας, μία στοιχειώδη κουζίνα και μία τουαλέτα (WC). Επίσης το εν λόγω οίκημα σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ Α΄ 79/09-04-2012) θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), και σε περίπτωση που το οίκημα βρίσκεται σε όροφο, θα πρέπει η Υπηρεσία να εξασφαλίσει την εξυπηρέτηση αυτών είτε μέσω διαμόρφωσης και μετατροπής του υφιστάμενου χώρου, χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, είτε με την δημιουργία ισόγειου περιπτέρου ώστε να μπορεί να γίνεται άμεσα η εξυπηρέτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι από 09-03-2017 εώς και 28-03-2017.

 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης, και συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου  αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από τα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη στις εργάσιµες ηµέρες από τις 08:00 π.µ. έως τις 15:30 µ.µ. στην έδρα της Υπηρεσίας (Πλατεία Δημάρχου Περικλή Βεργίνη 11, Τ.Κ. 63 075, Ιερισσός Χαλκιδικής), Τηλέφωνο 23770-41212 και FAX 23770-41208. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Αριστοτέλη

Ιωάννης Δουλάκης