Ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής

Έχοντας υπόψη την 40/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την υποχρεωτική (Ν. 489/76) ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αριστοτέλη (για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 01/2017 οικονομοτεχνική μελέτη που συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη. Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί μετά από συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση αναλυτικού (ανά όχημα) τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά). Προϋπολογισμός δαπάνης 25.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.
Ταχ. Δ/νση : 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ
Τηλ. : 2377 3 50000
Telefax : 2377 0 22414
E-mail : info@dimosaristoteli.gr
Ιστοσελίδα : www.dimosaristoteli.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50209, 50108, 127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 66514110-0

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR127

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο διαγωνισμός αφορά την υποχρεωτική (Ν. 489/76) ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αριστοτέλη (για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 01/2017 οικονομοτεχνική μελέτη που συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η ασφάλιση των οχημάτων θα καλύπτει χρονικό διάστημα 12 μηνών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην υπηρεσία τα ασφαλιστήρια συμβόλαια το αργότερο εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Ασφαλιστικές Εταιρείες & Ασφαλιστικά Πρακτορεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, δια των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα νόμιμα πιστοποιητικά εκπροσώπησης. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Δεν υπάρχουν

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27/04/2017 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 12.30' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 13.00', ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις 04/05/2017 ημέρα  Πέμπτη,  την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6253.01  του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 (υπ’ αριθ. 40/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης)

16. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των Δ.Ε., αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr).

Αρναία 13/04/2017
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών –
Διοικητικών Υπηρεσιών & Τουρισμού
Δήμου Αριστοτέλη


ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΑΚΝΗΣ