Προκήρυξη ΣΟΧ1/2017 - Πρόσληψη 2 ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΞ09Β) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

Ο Δήμος Αριστοτέλη

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων σύμφωνα με:

1.       Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).

2.       Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.       Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-3-2012).

4.       Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).

5.       Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012)  στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).

6.       Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).

7.       Την υπ’ αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29-3-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-3-2016).

8.       Την υπ’ αριθμ. 22/3-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αριστοτέλη” με Κωδικό ΟΠΣ 5003777 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”».

9.       Την υπ’ αριθμ. 289/22-3-2017 Απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Αριστοτέλη με θέμα: «Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου (1) ¨ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ¨ της Πράξης ¨ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ¨ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003777».

10.     Την υπ’ αριθμ. 92/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – (ΑΔΑ:ΨΨΛΙΩΨ2-1ΔΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τη στελέχωση της νέας κοινωνικής δομής Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αριστοτέλη».

11.     Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριστοτέλη (ΦΕΚ 2720/τ. Β΄/18-11-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12.     Την υπ’ αριθμ. 6665/24-3-2017 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριστοτέλη, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αριστοτέλη»

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αριστοτέλη»

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης» έως τη λήξη του προγράμματος.

1

102

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αριστοτέλη»

 ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αριστοτέλη»

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης» έως τη λήξη του προγράμματος.

1

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στις ακόλουθες διεύθυνσεις: στην έδρα του Δήμου στην Ιερισσό 63075 ΙΕΡΙΣΣΟΣ, απευθύνοντάς την στον Δήμο Αριστοτέλη υπόψιν κας Φαραντοπούλου Χρυσούλας (τηλ.επικοινωνίας: 2377350006), στο Δημοτικό Κατάστημα Αρναίας Τ.Κ. 63074 ΑΡΝΑΙΑ, απευθύνοντάς την επίσης στο Δήμο Αριστοτέλη υπόψιν κας Αργυρού Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 2372350104) .Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 4/5/2017 έως και 15/5/2017. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ