ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής

Έχοντας υπόψη την 62/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ", για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με προϋπολογισμό δαπάνης 405.486,02 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικό προϋπολογισμό έργου (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) 502.802,66 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της με αριθ. 03/2017 Μελέτης που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

Ταχ. Δ/νση : 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Τηλ. : 2377 3 50000

Telefax : 2377 0 22414

E-mail : gr.proyp@dimosaristoteli.gr

Ιστοσελίδα : www.dimosaristoteli.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50209, 50108, 127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

3. Κωδικός CPV: 90511200-4

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR127

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η παροχή της υπηρεσίας αφορά την αποκομιδή σύμμεικτων (οικιακών) απορριμμάτων της παραλιακής ζώνης Δ. Ε. Σταγείρων – Ακάνθου του Δήμου Αριστοτέλη και συγκεκριμένα οι Δ. Κ. Ιερισσού και Αμμουλιανής και οι Τ. Κ. Ν. Ρόδων, Ουρανούπολης, Στρατωνίου, Ολυμπιάδας, με όλες τις περιοχές και τοποθεσίες οι οποίες τις απαρτίζουν, όπως περιγράφεται στην με αριθ. 03/2017 Μελέτη του Δήμου.

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι εργολάβοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας εργασιών και φυσικά τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό (τουλάχιστον πέντε απορριμματοφόρα για αστικά σύμμεικτα απορρίμματα, με κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 3 όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση) και εξειδικευμένο προσωπικό (για κάθε απορριμματοφόρο όχημα θα απασχολούνται ένας οδηγός και δύο εργάτες), προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο έργο. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2 της διακήρυξης.

 

8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως εξής:

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 18.05.2017.

-    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25.05.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 00:01:00.

-    ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19.06.2017 ημέρα Δευτέρα ώρα 15:00:00.

-  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 26.06.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα ημέρες (180) προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού.

 

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6277.05 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017 και αναλόγως τον ΚΑΕ οικονομικού έτους 2018. Σχετικές η υπ’ αριθ. 62/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 572/10-05-2017

 

12. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

 

13. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για ένα (1) Έτος. Η σύμβαση λύεται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της.

 

14. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι  8.109,72 Ευρώ  και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

 

15. Ενστάσεις: Ένσταση-προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Βλ. σχετικά: Άρθρο 22 της διακήρυξης.

 

16. Ειδικοί όροι: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (ανάδοχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.).

 

17. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 18/05/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των Δ.Ε., αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr).

Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρναία 18/05/2017

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών –

Διοικητικών Υπηρεσιών & Τουρισμού

Δήμου Αριστοτέλη

 ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΑΚΝΗΣ