Συμμετοχή των μητέρων στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για την εγγραφή των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ  ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2017-2018

Οι μητέρες θα μπορούν να υποβάλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ <<Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση>>  από 24/5/2017 έως 9/6/2017 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου στη Διεύθυνση. (www.eetaa.gr,paidikoi.eetaa.gr).

 

Όλες οι μητέρες, θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής <<Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης>> κατά το χρονικό διάστημα από 24/5/2017 έως 9/6/2017 μόνο ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ένδειξη <<ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ>> ΕΤΟΥΣ 2017-2018 στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στη Διεύθυνση ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τσιμισκή 27, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

α)   Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε., απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.

 

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από τις 23/5/2017.

  • Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα.

 

·         Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικού έτους 2016 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 έως 31/12/2016) και των δύο μερών.

·         Σε περίπτωση που η μητέρα είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου (από Μητρόπολη σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή από το Δήμο σε περίπτωση πολιτικού γάμου), εάν η διάζευξη δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

·         Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται το έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1) και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο. Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

·         Σε περίπτωση ανύπαντρης μητέρας (Μονογονεϊκή οικογένεια) απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αιτούσας. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας αποστέλλεται υποχρεωτικά.

·         Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου.

·         Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/νη είναι χήρος/χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν η χηρεία δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

·          Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.

 

γ) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2016 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 έως 31/12/2016). Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες, που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000 € για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000 € για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000 € για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €

 

Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

 

Από το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη, το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, το επίδομα μητρότητας του ΕΦΚΑ, τα πάσης φύσεως αφορολόγητα επιδόματα αναπηρίας ( π.χ. τυφλότητας κ.λ.π. ) και η αποζημίωση απόλυσης. Τα παραπάνω ποσά αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα μόνο στη περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί και εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία της φορολογικής δήλωσης. Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην υπολογιστούν, θα πρέπει να προσκομιστούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων.  Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το Επίδομα Ανεργίας, για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση, καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και δεν υπολογίζεται ως εισόδημα.

 

Δεδομένου ότι οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους και ως εκ τούτου εκδίδεται κοινό εκκαθαριστικό σημείωμα (εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, ήτοι λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή όταν ο ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή όταν ο ένας από τους δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση), οι έγγαμες μητέρες που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του συζύγου τους. Εάν όμως η μητέρα εμπίπτει στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, τότε μαζί με το εκκαθαριστικό της θα πρέπει να προσκομίσει και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που επιτρέπει την κατάθεση της χωριστής φορολογικής δήλωσης.

Αντί <<συζύγων>>  ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν.3719/2008 ή Ν.4356/2015 .

Σημειώνεται ότι για τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, εργασίας, ανεργίας κ.λ.π. η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  δύναται να συνεργαστεί με άλλους φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα προκειμένου να αντλήσει στοιχεία των ωφελούμενων τηρώντας τις απαιτήσεις του Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 

ü  Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

 

·         Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει

·         Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 ή αντίγραφο  ισχύουσας σύμβασης, όπου θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης.

 

ü  Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση)  απαιτείται:

 

·         Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης),  και το είδος απασχόλησης,      ΚΑΙ

·         Εργόσημο (αντίγραφο  εργοσήμου και απόδειξη κατάθεσης  σε  τράπεζα τελευταίου  12μηνου,  που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών      Ή

·          Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.

 

ü  Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται:

 

·          Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.   ΚΑΙ

·         Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη  και αν οφείλει  ασφαλιστικές εισφορές    ΚΑΙ

·          Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος .

 

Σε περιπτώσεις συμμετοχής σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

·         Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.

·         Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.

·         Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

·         Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη/ος.

·         Ειδικότερα σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι η/ο ενδιαφερόμενη/ος απασχολείται στην επιχείρηση.

 

ü  Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

 

·           Βεβαίωση ασφαλίσεως ασφαλιστικού φορέα, ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.

 

 

ü  Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη/άνεργος, απαιτούνται:

 Α)  Δελτίου Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο στο οποίο να βεβαιώνεται η ανεργία.

Β)   Σε περίπτωση που η αιτούσα έχει σύντροφο (σύμφωνο συμβίωσης) άνεργο, απαιτείται Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο στο οποίο να βεβαιώνεται η ανεργία.

 

 

 Δικαιολογητικά αναπηρίας

 

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος,

·         με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας εν ισχύ (βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας).

·         με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας εν ισχύ (βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο , με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας).

Η  Πρόεδρος 

 ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.   << Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ >>

 Μήτρου  Αικατερίνη