Παροχή υπηρεσιών ταχυδρομείου Δήμου Αριστοτέλη έτους 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής

Έχοντας υπόψη την 70/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΤΟΥΣ 2017, προϋπολογισμού 23.852,02 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.
Ταχ. Δ/νση : 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ
Τηλ. : 2377 3 50000
Telefax : 2377 0 22414, 2372 0 23062
E-mail : gr.proyp@dimosaristoteli.gr
Ιστοσελίδα : www.dimosaristoteli.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50209, 50108, 127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 64110000-0

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR127

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο διαγωνισμός αφορά την υπηρεσία “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΤΟΥΣ 2017”, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 03/2017 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η εκτέλεση της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μέχρι τέλος του έτους 2017 ή μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων που έχουν προϋπολογισθεί, όποιο λήξει πρώτο.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν το σύστημα μέτρησης ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ13850 : 2002 (Αλληλογραφία Α' προτεραιότητας) και ΕΝ14534:2003 (Ομαδική Αλληλογραφία) ή άλλων ισοδύναμων, που παρέχονται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα πιστοποιημένο κατά 180 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο για τις συγκεκριμένες μετρήσεις.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27/06/2017 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 13.00' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 13.30', ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις 03/07/2017 ημέρα  Δευτέρα,  την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους  Κ.Α.  00.6221.01 «Ταχυδρομικά τέλη» (ποσό 20.770,00 Ευρώ) και  Κ.Α. 25.6615.01 «Εκτυπώσεις λογαριασμών Υβριδικού Ταχυδρομείου» (ποσό 3.082,02 Ευρώ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. Σχετικές η υπ’ αριθ. 70/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 579/22-05-2017 και  580/22-05-2017.

16. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των τριών Δ. Ε., αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr) και δημοσιεύεται στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Αρναία 13/06/2017
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών –
Διοικητικών Υπηρεσιών & Τουρισμού
Δήμου Αριστοτέλη


ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΑΚΝΗΣ