Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ1/2017 2 θέσεων

Τα αποτελέματα της προκήρυξης με αριθμό ΣΟΧ 1/2017, του Δήμου Αριστοτέλη, που αφορούν την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου φαίνονται αναλυτικά παρακάτω: