Ανάκληση της με αριθμό 1173/31905/19-10-2016 προκήρυξης του Δημάρχου Αριστοτέλη, για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α’/07-06-2010),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τεύχος Α’/27-09-2013),

3. Τη με αριθμό 1173/31905/19-10-2016 (ΑΔΑ: 6Κ1ΨΩΨ2-ΑΧΖ) προκήρυξη του Δημάρχου Αριστοτέλη, για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου με έμμισθη εντολή,

4. Το γεγονός ότι οι λειτουργικές ανάγκες του Δήμου απαιτούσαν και εξακολουθούν να απαιτούν την πρόσληψη δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ εκ παραδρομής στην εκδοθείσα προκήρυξη έχει αναγραφεί ότι ο υποψήφιος δικηγόρος πρέπει να έχει δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο και το γεγονός ότι δεν έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση για την αντιμετώπιση του ανώτερου κλιμακίου μισθοδοσίας που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη επαγγελματική βαθμίδα,

5. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 18266/28-06-2017 δήλωση παραίτησης του ορισθέντος, δυνάμει της με αριθμό 37/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΞΒ4ΩΨ2-Δ6Ξ), εκπροσώπου του Δήμου στην πενταμελή Επιτροπή Επιλογής δικηγόρου του άρθρου 43 του Ν 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τεύχος Α’/27-09-2013), για το λόγο ότι κατά αυτού υποβλήθηκε μήνυση από υποψήφιο προς κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης και την ομόφωνη αποδοχή της σχετικής παραίτησης από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 28-06-2017, εκδοθείσης της με αριθμό 214/2017 απόφασης (ΑΔΑ: 6ΒΣΧΩΨ2-369),

6. Το γεγονός ότι, δεν έχει ορισθεί αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Δήμου στην πενταμελή Επιτροπή Επιλογής δικηγόρου του άρθρου 43 του Ν 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τεύχος Α’/27-09-2013),

7. Το γεγονός ότι η διαδικασία πλήρωσης της θέσης, δυνάμει της υπό στοιχείο 3. της παρούσας πράξης, δεν ολοκληρώθηκε και έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος έκδοσης σχετικής απόφασης εκ μέρους της αρμόδιας Επιτροπής,        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ανακαλεί τη με αριθμό 1173/31905/19-10-2016 (ΑΔΑ: 6Κ1ΨΩΨ2-ΑΧΖ) προκήρυξη του Δημάρχου Αριστοτέλη για την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Αριστοτέλη, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Η επαναπροκήρυξη πλήρωσης της θέσης θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών πρόβλεψης σχετικής πίστωσης στον προυπολογισμό του Δήμου Αριστοτέλη, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας δικηγόρου βαθμίδας παρ’ Αρείω Πάγω.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Πρόεδρο της πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής, στο Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκιδικής, στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Χαλκιδικής.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

Γεώργιος Ζουμπάς

 

Κοινοποίηση/Εσωτερική Διανομή:
1. Πρόεδρο πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 43 του Ν 4194/2013
2. Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκιδικής
3. Πρωτοδικείο Χαλκιδικής
4. Ημερήσια Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»