Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 24-07-2017 , προθεσμία πέντε (05) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25-07-2017, με ώρα λήξης προσέλευσης των ενδιαφερομένων  10.00 π.μ. ,και ώρα λήξης δημοπρασίας 15.00 μ.μ. στο Δημαρχιακό  κατάστημα στην Ιερισσό.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ

1 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 190,48τ.μ.& 10τ.μ. αντίστοιχα ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ (ξαπλώστρες-ομπρέλες, καντίνα) Έως 31-12-2019 5.714 ευρώ
& 3000
ευρώ
αντίστοιχα

2 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ. & 10 τ.μ. αντίστοιχα ΚΑΚΟΥΔΙΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ (ξαπλώστρες-ομπρέλες, καντίνα) Έως 31-12-2019 8.700 ευρώ
& 3000
ευρώ
αντίστοιχα

3 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ. & 10 τ.μ. αντίστοιχα ΚΑΜΠΟΣ ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ(ξαπλώστρες-ομπρέλες, καντίνα) Έως 31-12-2019 8.700 ευρώ
& 3000
ευρώ
αντίστοιχα

4 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ. & 10 τ.μ. αντίστοιχα ΔΕΒΕΛΙΚΙ ΓΟΜΑΤΙ (ξαπλώστρες-ομπρέλες, καντίνα) Έως 31-12-2019 8.700 ευρώ
& 3000
ευρώ
αντίστοιχα

5 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ. & 10 τ.μ. αντίστοιχα ΓΙΑΛΑΚΙ ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ(ξαπλώστρες-ομπρέλες, καντίνα) Έως 31-12-2019 8.700 ευρώ
& 3000
ευρώ
αντίστοιχα

6 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ. & 10 τ.μ. αντίστοιχα ΧΙΛΙΑΔΟΥ ΓΟΜΑΤΙ(ξαπλώστρες-ομπρέλες, καντίνα) Έως 31-12-2019 8.700 ευρώ
& 3000
ευρώ
αντίστοιχα

7 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ. & 10 τ.μ. αντίστοιχα ΠΥΡΓΟΣ ΓΟΜΑΤΙ(ξαπλώστρες-ομπρέλες, καντίνα) Έως 31-12-2019 8.700 ευρώ
& 3000
ευρώ
αντίστοιχα

8 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 191,19 τ.μ & 10 τ.μ αντίστοιχα       ΒΟΡΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ξαπλώστρες-ομπρέλες-καντίνα) Έως 31-12-2019 30.000 ευρώ
& 3000
ευρώ
αντίστοιχα

9 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 49,60 τ.μ ΓΟΥΡΓΟΥΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (μη μηχανικά θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 3.000 ευρώ

10 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 240 τ.μ &10 τ.μ αντίστοιχα ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (ξαπλώστρες-ομπρέλες-καντίνα)  Έως 31-12-2019 7.200 ευρώ
& 3.000 ευρώ
αντίστοιχα

11 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 52,77 τ.μ ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 3.000 ευρώ

12 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 240 τ.μ & 10 τ.μ αντίστοιχα ΔΙΑΒΟΡΒΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (ξαπλώστρες-ομπρέλες-καντίνα) Έως 31-12-2019 7.200 ευρώ
& 3.000 ευρώ
αντίστοιχα

13 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 52,77 τ.μ ΔΙΑΒΟΡΒΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 3.000 ευρώ

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1)Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας συμμετέχοντος, εγγυητή και τυχόν εκπροσώπου.

2)Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όταν πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου

3)Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου το καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού καθώς και πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία που να προκύπτει το καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του.
Αν πρόκειται για Α.Ε. απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. για συμμετοχή στη δημοπρασία και ορισμός προσώπου που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά καθώς και αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα.

4)Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους , εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στην υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος, η οποία θα επιστραφεί μετά την λήξη της σύμβασης.

5) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσέλθει στην σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα σε 10 μέρες από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ότι κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή ίση με το ποσό 10%του κατακυρωθέντος μισθώματος ως προκαταβολή, για την τήρηση των συμφωνηθέντων , διαφορετικά η κατατεθείσα εγγυητική συμμετοχής καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου.

6)Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής (από οποιαδήποτε αιτία) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους , αν είναι εταιρεία προσωπική καθώς  και Υπεύθυνη Δήλωση των εταίρων μη συμμετοχής σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία έχει οφειλές προς τον Δήμο Αριστοτέλη)

7)Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής (από οποιαδήποτε αιτία) του ΕΓΓΥΗΤΗ και Υπεύθυνη Δήλωση μη συμμετοχής του σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία έχει οφειλές προς τον Δήμο Αριστοτέλη

8)Φορολογική ενημερότητα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας(Δ.Ο.Υ.) για χρέη προς το δημόσιο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους , αν είναι εταιρεία προσωπική) καθώς  και του ΕΓΓΥΗΤΗ

9)Βεβαίωση περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ από το ΙΚΑ καθώς και τον ασφαλιστικό φορέα που είναι ασφαλισμένος (ο συμμετέχων) .Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή μη ύπαρξη άλλου ασφαλιστικού φορέα ) αυτό θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

10)Πιστοποιητικό περί μη λύσεως και πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (αν πρόκειται για εταιρεία).

11)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας και της αρ. ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’) καθώς και της αριθμ. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1970/7-6-2017 τεύχος Β΄) τροποποίησή της.
Επίσης θα δηλώνεται ότι επισκέφθηκε το μίσθιο πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, το εξέτασε επισταμένως, διαπίστωσε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και στη θέση που βρίσκεται και το έκρινε κατάλληλο για την χρήση για την οποία το προορίζει και ότι άνευ ουδεμίας επιφυλάξεως θα το παραλάβει εφόσον κατακυρωθεί εις αυτόν, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται .Επίσης για θαλάσσια μέσα αναψυχής υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρετε ότι πληρούνται όλοι οι νόμοι και οι περιορισμοί του Γενικού Κανονισμού Λιμένα όπως αυτός ισχύει.

12)Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. 17248/20-6-2017 Διακήρυξη δημοπρασίας καθώς και η υπ΄αριθμ. 77/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης.

Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αριστοτέλη. Αρμόδια υπάλληλος: Καραβασίλη Ελένη Διεύθυνση: Ιερισσός Χαλκιδικής Τηλέφωνο: 2377350010.
                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΟΥΜΠΑΣ