Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιουνίου 2017

πισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του Δημου Αριστοτέλη με αναφορά τον Ιούνιο του 2017