ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου παρακαλούνται   να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  στην Ιερισσό από τις 20/07/2017 έως τις 10/08/2017 προκειμένου να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση  της άδειας. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε  με την κ. Καραβασίλη Ελένη (τηλ. επικ.2377350010)
όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες  στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ιερισσό.
                                                                                                                                             


                                                                                                                      Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                                                                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΩΤΑΚΗΣ